Hunan Square Trough #2


No. Hn10/11

Weight: 10 taels

Date: N/A

Inscriptions: 南淮稅/聚金號

(Salt) Tax of the Southern Huai District

Jiu Jin Firm

Notes:

Collection of Hu Chun Chung


wpe5.jpg (23955 個位元組)No. Hn10/12

Weight: 185 grams/5 taels

Date: N/A

Inscriptions: 湖南/官錢局

Hunan

Official Monetary Bureau

Notes:

Collection of Hu Chun Chung


wpe1.jpg (18739 個位元組)No. Hn10/13

Weight: 10 taels

Date: N/A

Inscriptions: 長沙縣/李萬生

Chang Sha County

Li Wan Shen (The smith)

Notes:

Collection of Hu Chun Chung


wpe1.jpg (33175 個位元組)No. Hn10/14

Weight: 10 taels

Date: N/A

Inscriptions: 祁陽縣/蔣繼祖

Chi Yang County

Jiang Ji Ju (The smith)

Notes:

Collection of Hu Chun Chung


wpe1.jpg (29821 個位元組)No. Hn10/15

Weight: 10 taels

Date: N/A

Inscriptions: 善邑

Shan Yi (District)

Symbol of 壽 "Shou" (Longevity)

Notes:

Collection of Hu Chun Chung


wpe1.jpg (50136 個位元組)No. Hn10/16

 

Weight: 326 grams/9 taels

 

Date: N/A

 

Inscriptions: 釐課/官錢局

"L'i" Tax

(Hunan) Official Monetary Bureau

 

Notes:

   

An Add-on Tax or Toll Tax silver

 

Collection of the webmaster 


wpe1.jpg (36738 個位元組)No. Hn10/17

Weight: 352 grams/10 taels

Date: N/A

Inscriptions: 湖南/官錢局

Hunan

Official Monetary Bureau

Notes:

Collection of Hu Chun Chung


wpe1.jpg (19750 個位元組)No. Hn10/18

Weight: 372 grams/10 taels

Date: N/A

Inscriptions: 茶陵州/李萬生

Cha Ling District

Li Wan Shen (The smith)

Notes:

Collection of Hu Chun Chung


wpe1.jpg (23593 個位元組)No. Hn10/19

Weight: 349 grams/10- taels

Date: N/A

Inscriptions: 臨湘縣/楊開泰

Ling Hsiang County

Yang Kai Tai (The smith)

Notes:

Collection of Hu Chun Chung


wpe1.jpg (22160 個位元組)No. Hn10/20

Weight: 333 grams/9 taels

Date: N/A

Inscriptions: 瀏陽縣/錢公慎

Liu Yang County

Chien Gong Shen (The smith)

Notes:

Collection of Hu Chun Chung

 

Go to Hunan Square Trough #1


Return to Square Trough