Jiangsi Round #2


No. Jsr/11

Weight: 1 tael

 

Date: N/A

 

Inscriptions: 衡聚 

Heng Jiu (The silver shop)

Notes:    

 

Collection of Hu Chun Chung 

 

 

Go to Jiangsi Round #1


Return to Round